Blog Image

vaevere-vestsjaelland

Vævere i Vestsjælland

Væverne har fået ny hjemmeside: https://vaevernes-hus.dk/

Generalforsamling 2016

Bestyrelse Posted on Tue, April 19, 2016 20:50:36

Generalforsamlingen 2016 bød på en del nye tiltag for foreningen. Allerede efter sommeren 2015 havde bestyrelsen omkonstitueret sig således at Irene Wiborg blev ny formand og Hanne Jensen-Holm blev ny kasserer. Disse ændringer fritstillede Gitte Karlshøj og Anette Zilstorff til at kunne blive ansatte i turistprojektet. I forlængelse heraf indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen at ændre i bestyrelsens antal fra 7 til 5 medlemmer og at det blev muligt for bestyrelsesmedlemmer at holde orlov fra bestyrelsen når man er ansat på et projekt i foreningen.Møder og workshops forår 2016

Vævernes Hus Posted on Tue, April 19, 2016 20:39:49

Møder og workshops i Vævernes Hus har i foråret 2016 bestået af følgende:

Netværksmøde søndag d. 24. januar – handlede om Vævefestivalen. Se vedhæftede referat.

Faste medlemsmøder den første onsdag i hver månedet med planlægning af vævninger til Vævefestivalen – herunder er emner som prissætning, fælles mærkater, udstilling, farvesætning, materialer m.m. blevet diskuteret.

Møderne blev afholdt: 6. januar, 3. februar, 2. marts, 6. april.

Et møde med aktører fra Åmosen d. 11. november 2015 blev fulgt op af endnu et møde onsdag d. 2. marts kl. 19-21. Her blev arbejdsgruppernes arbejde fremlagt.Møder og workshops

Vævernes Hus Posted on Sat, January 23, 2016 20:14:39

Projektet Vævernes Hus – udvikling af turistkoncept og etablering af en turistvirksomhed inviterer til en række møder og workshops for medlemmer og samarbejdspartnere.

Datoer og temaer for efteråret 2015:
Netværksmøde 30. august
workshop for medlemmer 20. september
workshop for medlemmer 8. oktober
udstilling om Mette Westergaard på Odsherreds Kunstmuseum 15. oktober til 13. december
workshop for aktører i Åmosen 11. november
workshop for museumsforeninger 17. november
workshop for medlemmer 19. november
workshop for medlemmer 3. december
workshop for medlemmer 5. januar
netværksmøde 24. januar600.000 til turismeprojekt

Væveprojekter Posted on Sat, January 23, 2016 20:08:38

Vævere i Vestsjælland har fået 600.000 kr. til at udvikle et turistkoncept og etablere en turistvirksomhed. Projektet inddrager mange samarbejdspartnere og indeholder flere underprojekter. Projektet er støttet af LAG Midt-Nordvestsjælland og Region Sjælland Kulturpuljen.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htmVedtægterne for foreningen

Bestyrelse Posted on Sun, February 15, 2015 17:19:11


Indkaldelse til generalforsamling 2015

Bestyrelse Posted on Sun, February 15, 2015 17:15:34

Kære Vævere i VestsjællandDer indkaldes hermed til foreningens årlige Generalforsamling:

Tirsdag d. 17/2 kl. 19.00

Forsamlingen afholdes hos Karen Andersen, Væveladen, Vollerupvej 70, 4400 Kalundborg.

Foreningens regnskab tilsendes VVs medlemmer inden Generalforsamlingen.

Kun et betalt kontingent for 2015 giver adgang til deltagelse i generalforsamlingen.
VVs Kasserer, Kathrine Brandstrup, modtager kontingentbetaling lige inden start af Generalforsamlingen (kl18.45-19.00)


Kl. 19.00-20.00

Dagorden:

– 1. Valg af dirigent

– 2. Valg af referent

– 3. Valg af stemmetællere

– 4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det foregående år.

– 5. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det foregående år

– 6. Fastsættelse af kontingent

– 7. Indkomne forslag

– 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

1. Karen Andersen er på valg men modtager ikke valg,

2. Irene Wiborg er på valg og modtager valg

– 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

– 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

– 11. Eventuelt

Efter Generalforsamlingen
Kl. 20.15-21.30

Efter Generalforsamlingen vil der være en kort pause (15 minutter),

hvorefter forsamlingen taler om flg. 4 af VVs indsatsområder: 10-15 min til hvert emne:

1. Vævning for børn og unge

2. Nekselø – Vævernes ø

3. Kirkefolderen – en fælles produktions- og salgsplatform

4. Vævernes Hus på Kattrup

Mødet forventes afsluttet kl. 21.30
Vi håber at se så mange medlemmer som muligt.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Gitte Karlshøj

Formand
Nyhedsbrev nr 1 2015

Nyhedsbreve Posted on Sun, February 15, 2015 17:13:32


Kattrup stormøde

Aktiviteter Posted on Sun, February 15, 2015 17:07:32

Stormøde på Kattrup Gods – en række samarbejdspartnere indenfor turisme- og kulturområdet var inviteret til en snak om Vævere i Vestsjælland og Vævernes Hus som potentiale for turisme- og kultursamarbejder.« PreviousNext »