Kære Vævere i VestsjællandDer indkaldes hermed til foreningens årlige Generalforsamling:

Tirsdag d. 17/2 kl. 19.00

Forsamlingen afholdes hos Karen Andersen, Væveladen, Vollerupvej 70, 4400 Kalundborg.

Foreningens regnskab tilsendes VVs medlemmer inden Generalforsamlingen.

Kun et betalt kontingent for 2015 giver adgang til deltagelse i generalforsamlingen.
VVs Kasserer, Kathrine Brandstrup, modtager kontingentbetaling lige inden start af Generalforsamlingen (kl18.45-19.00)


Kl. 19.00-20.00

Dagorden:

– 1. Valg af dirigent

– 2. Valg af referent

– 3. Valg af stemmetællere

– 4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det foregående år.

– 5. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det foregående år

– 6. Fastsættelse af kontingent

– 7. Indkomne forslag

– 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

1. Karen Andersen er på valg men modtager ikke valg,

2. Irene Wiborg er på valg og modtager valg

– 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

– 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

– 11. Eventuelt

Efter Generalforsamlingen
Kl. 20.15-21.30

Efter Generalforsamlingen vil der være en kort pause (15 minutter),

hvorefter forsamlingen taler om flg. 4 af VVs indsatsområder: 10-15 min til hvert emne:

1. Vævning for børn og unge

2. Nekselø – Vævernes ø

3. Kirkefolderen – en fælles produktions- og salgsplatform

4. Vævernes Hus på Kattrup

Mødet forventes afsluttet kl. 21.30
Vi håber at se så mange medlemmer som muligt.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Gitte Karlshøj

Formand